X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

بچه های دیروز

سایت بچه های دیروز یک پایگاه نوستالژیک برای ایرانیان می باشد. که خدماتی همچون فیلم و کارتون های قدیمی ، کتاب های درسی قدیمی ، تصاویر نوستالژیک ، عکسهای قدیمی ایران قبل از انقلاب در دوره های پهلوی وقاجار را در اختیار ایرانیان و علاقمندان قرار می دهد

آگهی آگهی

جنگ تحمیلی سخنرانی سید ابراهیم رئیسی

سخنرانی سید ابراهیم رئیسی در جبهه جنگ ایران و عراق

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

جنگ تحمیلی - تکاوران نیروی دریایی ارتش

تعدادی از تکاوران نیروی دریایی ارتش در دوران جنگ ایران و عراق

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

جنگ تحمیلی- تکاوران نیروی دریایی

عکسی از تکاوران نیروی دریایی به همراه دیگر رزمندگان در جنگ ایران و عراق

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

جنگ تحمیلی - خلبانان ایرانی نورثروپ اف-۵

خلبانان ایرانی نورثروپ اف-۵ پیش از عملیات در جنگ ایران و عراق در حدود سال 1982

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

جنگ تحمیلی - سرباز مجروح ایرانی

سرباز ایرانی با کیسه سرم در جنگ ایران و عراق حدود سال 1980

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

جنگ تحمیلی - سربازان ایرانی


سرباز ایرانی در حال نگهبانی اسرای عراقی نشسته در وانت در جنگ ایران و عراق در حدود سال 59-60

جنگ تحمیلی  - سربازان ایرانی.jpeg

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

جنگ تحمیلی - تکاوران ارتش در خلال

عکس یادگاری تعدادی از افراد گردان تکاوران نیروی دریایی ارتش در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق

جنگ تحمیلی - تکاوران ارتش در خلال.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

شادی رزمنده ایرانی در خلال جنگ تحمیلی

عکسی از جنگ تحمیلی  و رزمنده ایرانی در سال 1361
شادی رزمنده ایرانی در خلال جنگ تحمیلی .JPG

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

آزادسازی خرمشهر- نبرد خیابانی


تصویری از جنگ تحمیلی در خلال نبرد  آزادسازی خرمشهر و مقاومت نیرو های ابرانی  مقابل اشغالگران عراقی در حدود سال 1361
جنگ تحمیلی.jpg

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

گذشته و امروز مردم ایران

http://s8.picofile.com/file/8274229092/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF.JPG
قدیما هر چقدر به عقب تر بر می گردیم با وجود خیلی از مشکلات و کمبودهایی که در  جامعه اون زمان وجود داشت مردم بیشتر متحد بودند مردم بیشتر  بفکر هم بودند مردم خدا ترس تر بود.
خیلی جاهها ثابت کردند که پاش بیفته از همدیگه در مقابل مشکلات جدای از تفاوت نژادی و فرهنگی و زبانی  حمایت و دفاع می کنند.
این عرض بنده رو در  زمان جنگ تحمیلی  خواهید دید جایی که مردم  از سراسر ایران به جبهه های جنگ اومدن تا از موجودیت ایران و ایرانی دفاع کنند.
اما امروزه روز خیلی عجیب شده مردم مثه سابق نیستند هر کی به فکر خودشه یکی یه جا دیگری جای دیگه فکر اینه که با هزار کلک دیگری رو تیغ بزنه بیشتر گیرش بیاد نمونه این حرف من رو در زمان شروع تحریمها به خوبی می تونستید حس کنید بازار بی سرو سامان ایران هر روز بی سرو سامان تر میشد
مردم فقط بفکر خودشون بودند یکی میرفت سکه میخرید یکی دلار  یکی برنج ذخیره میکرد  یادتونه؟مردم جدا و دولت و بازرگانان جدا به بهانه تحریمها هر روز قیمتها رو بالا میبردند؟
بیایید بدون تعصب خاصی به این فکر کنیم دیگه مثه سابق نیستیم دیگه برای هم نیستیم.خر خودمونو که از پل گذروندیم بقیش مهم نیست.
زمان زلزله بم خاطرتون هست؟ یادتونه؟ جمعیت زیادی از مردم این شهر از بین رفتند؟  یادتونه در نهایت وقتی میخواستند که مردم رو سر و سامان بدن و آمار کلی گرفتند جمعیت کل شهر از روز قبل از زلزله (با وجود تلفات جانی بسیار) بیشتر شده بود و از گوشه و کنار برای ثبت نام به این شهر رفته بودند بدون اینکه در نظر بگیرند  که مردم شهر در شرایط بدی بسر میبرند؟
در شرایط بد مردمی رو دیدین که در شرایط عادی خودشونو با فرهنگ ترین مردم دنیا می دونند اما توی یک صف عادی نمیتونند وایسن اولش صف میگیرند موقع توزیع اون کالا یا جنس خاص یهو صف بی صف همه بجون هم میفتن ؟
همین الان هم با این شرایط اقتصادی که بر همه حاکمه همه فکر اینیم که بیشتر تیغ بزنیم-تعمیرکار فکر پیچاندن مراجعه کننده س -دکتر فکر جیبشه بیشتر انبار کنه-راننده تاکسی  با هزار غر زدن فکر اینه که بقیه پولتو پس نده بیشتر برداره کارمند فکر اینه که دیرتر کارشو شروع کنه زود تر تر کارشو تمام کنه-دانشجو فکر پاس شدنه(به هر قیمت)..........اینها نمونه هایی از مردم ما هستند.
مردم دلشون دیگه مثه قدیم برای هم نمیزنه مردم دیگه حزبی و چند دسته شدن بی روح شدن.
فضای مجازی ثابت می کنه که دیگه مردم مردم سابق نیستند.
فضای مجازی چند دسته شدن یکی طرفدارای دو حزب اصلی حاکم بر ایران از صب تا شب جنگ و دعوا می کنند مردمو بجون هم میندازن بدون اینکه کوچکترین اعترافی به ضعف های خودشون کنند گروههایی که خودشون با سیاست های خودشون کم به این مردم خیانت نکردند.
از صبح تا شب این میگه در دولت تو اینقدر اختلاس شد اون یکی میگه در دولت تو بیشتر .یه گروه دیگه هم طرفدارهای افراطی مذهبی و کسایی که ملی گرایی افراطی رو ترویج میدنه اینها هم سهم بسزا و کثیفی در چند تکه شدن مردم دارند. از صبح تا شب مردمو بجون هم میندازند مردم هم تفریحی جز همین تلگرام و اینستا و فضایی که هرچی می توونند بگن و کسی نمیتیتونه اونها رو باز خواست کنه ندارند.
یه عده هم سر فوتبال و رنگها از صبح تا شب پدر مادر و خواهر هم و ویژگیهایی که بفکر شون میرسه  و بهم نسبت میدن  رو یا اوری می کنند.به تازگی هم جنگ بزرگ بین مدلها  و  نسل قدیم پوشش و نحوه رفتار اونها راه افتاده
چند سالیست که از دهه دوم دهه هشتاد هم نوعی بی غیرتی در بین مردم  رواج پیدا کرده اینبار ما اینجا به  غیرت مربوط به زن و مرد و ... کاری نداریم به غیرا انسان بودن می پردازیم جایی که قرار بود این وسیله ها  ارتباط ما ادمهارو  اسان کنند مارو  از هم دور کردند و تبدیل به ادم اهنی کردند که دلشون برای هم نمیسوزه
یه عده از  هر فرصتی برای فیلمبرداری استفاده می کنند.
یکی برای فیلمبرداری از خصوصی ترین رفتارش با ادمها و پخش کردنش
یکی بدنبال فیلمبرداری از حیاتی ترین لحظات زندگی یک فرد که به کمک ما احتیاج داره نه با فیلمبرداری اطرافش  که زجر کش شه.
چند روز اخیر و ماههای گذشته فیلمهایی دیدم که در سالهای قبل هم بنوعی دیگه بود و اون این  که تصویری دیدم از دختری که ظاهرا(نمیدانم)توسط پدر(طبق گفته کامنتها  دقیقا اطمینان ندارم)  گلوله خورده بود و بعبارتی داشت جان می کند(دقت کنید گفتن داشت جان میکند و اخرین لحظات عمرش بود)شخصی از او فیلمبرداری میکرد و دخترک هم روی زمین در حال جان دادن داشت نگاهش میکرد-یا سالهای قبلتر در تهران در زمان چاقو کشی و... مردم نشستن نگاه کردند فیلم گرفتند در نهایت پخش کردند. و نظر دادند و بجان هم افتادند یکی دیگر از  چیزهایی که باز هم در روزهای اخیر دیدم مربوط به خانمی بود که بهر شکل داشت از ارتفاع چند متری سقوط میکرد   و فرد یا افراد با حرکت غیر انسانی از اون فیلم میگرفتند اون خانم افتاد و  اسیب دید و داد و هوار اطرافیانش اما اون فرد همچنان بجای کمک فیلم میگرفت اخرشم به اشتراک گذاشت و ما هم دیدیم
سالهای قبل هم این حرکات  که در اعدامهای در ملاعام وجود داشت و هنوزم هست وجود داره دیده میشد  فیلمبرداری از فردی که در حال اعدام شدن هست همه دوربین ها حاضر 3-2-1 شروع نمیدانم لحظه جان دادن افراد چقدر شیرین هست که ارزش تکرار و باز پخش اون رو داشته باشه که بعدها هم اشتراک بگذاری و لایک جمع کنی فیلمهایی که مردم رو نسبت به هم بی رحم تر می کنه-چند سال قبل ساعت 5 صبح اعدامی  در یکی از شهرها انجام شد که شخص مقتول فردی سرشناس بود ساعت 5 صبح خیلی از ماهها اگه با جرثقیلم بیان از خواب نمیتونن بیدارمون کنن-15 هزار نفر برای دیدن و فیلمبرداری و.... این اعدام در محل  انجام اعدام جمع شدند
من کار به ماهیت اعدام ندارم-اما اینقدر سرد بی رحم بودن -تشنه دیدن این صحنه ها و عادی شدن اون  شرایط خوبی رو در اینده این مردم بوجود نمیاره
مردمی که عادت کردند بجای دستگیری از هم فیلم بگیرند-طرف که مرد- زجر کشید جلوی ما زجر کشش کردیم اون وقت نظر بدیم  دل بسوزونیم فحش بدیم
متاسفانه  چند پاره کردن مردم از زمان قاجار اغاز شد زمانی که برای ترک -شمالی-قزوینی -اصفهانی ..... جوک ساخته شد . خنده هایی که مردم با این جوک ها کردن میخی بوت بر پیکره تابوت خود اونها
حالا بین همه همه هیاهو و دعوای مردم و بی تفاوتی های اونها خاوری هایی پیدا شدند که سواستفاده کردندبار خودشونو بستند لذت خودشونو بردند رفتنددد  و  باز هم  خواهند بردو بهانه هایی و دلایل برای بجون هم انداختن مردم واحد یک کشور در قالب حزب ها و گروهها بوجود می اورند.باز مردم بجون هم افتادندو .........
ای کاش روانشناسان مردم حال ایران  بی تفاوتی و ......... اونها رو بررسی میکردند  این رفتار و احساسات در دراز مدت به ضرر ایران واحد و سربلند خواهد شد و احزاب و گروهها به بهترین شکل ممکن استفاده خواهند کرد
به امید ایران پایدار سرافراز و سربلند

http://s8.picofile.com/file/8291499542/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499526/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG
http://s9.picofile.com/file/8291499568/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2.JPG

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق بچه های دیروز می باشد.
طراحی و اجرا:سایت ستاپ