X
تبلیغات
رایتل

کارتون های بعد و قبل انقلاب

ورزشکاران قدیمی

پولهای قدیمی

مجریان قدیمی

تبلیغات قدیمی

ترول قدیمی

عکس از جشن های 2500ساله

عروسی های قدیمی

http://s9.picofile.com/file/8278619818/photo1185696379024025912.jpg

ﺷﺐ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺣﺴﻨﮏ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺣﺴﻨﮏ ﻣﺪﺕ

ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ . ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ
ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺟﯿﻦ ﻭ ﺗﯽ ﺷﺮﺕ ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﻭ ﻫﺮ
ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺟﻠﻮﯼ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ
ﮊﻝ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ. ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺣﺴﻨﮏ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﻠﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﺩﯾﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺣﺴﻨﮏ ﺑﺎ
ﮐﺒﺮﯼ ﭼﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﮐﺒﺮﯼ ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺒﺮﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺣﺴﻨﮏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺑﺎ ﭘﻄﺮﻭﺱ
ﭼﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. ﭘﻄﺮﻭﺱ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﭼﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. ﺭﻭﺯﯼ ﭘﻄﺮﻭﺱ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺪ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﭼﻮﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯﺍﯾﻦ
ﺭﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺍﻭ ﮐﺒﺮﯼ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﮐﻮﻩ ﺭﻭﯼ
ﺭﯾﻞ ﺭﯾﺰﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺭﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻮﻩ ﺭﯾﺰﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﺭﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺳﺮﺩﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ . ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ
ﮐﺒﺮﯼ ﻣﺮﺩﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺭﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ. ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮﺕ ﻭ ﮐﻮﺭ ﺑﻮﺩ . ﺍﻻﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺎﻧﻢ، ﻫﻤﺴﺮ ﺭﯾﺰﻋﻠﯽ، ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺍﻭ ﺣﺘﯽ
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﺍﺻﻼً ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻭ
ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺷﮑﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﯿﺮﮐﻨﺪ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ
ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺮﯾﺪ، ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ ﻓﺮﻭﺧﺖ . ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﻫﻢ ﮔﻠﻪ ﺍﯼ
ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ
ﻗﺸﻨﮓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍره...


جستجو
موضوعات
تازه ترین مطالب
جدیدترین یادداشت‌ها
 • حکمت متعالیه ملاصدرا محصول 1380
  ملاصدرا محصول سال 1380 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد. که ساختاری ترکیبی مستند و نمایشی داشت و به فلسفه...
 • علمای آزادیخواه محصول 1381
  علمای آزادیخواه علمای آزادیخواه از گروه تاریخ -فرهنگ و هنر شبکه یک سیما به تهیه کنندگی خانم نازنین فراهانی تهیه شد.که...
 • مدرسه ما محصول 1373
  مدرسه ما تهیه کننده نازنین فراهانی درباره مدرسه ما: مدرسه ما مجموعه نمایشی بود که در سال 1373 از شبکه اول سیما ساخته شد...
 • ایران شاقول در گذشت
  ایران گوینده قدیمی خبر در سن 64 سالگی امروز بر اثر سرطان در گذشت دانلود اخبار قدیمی با صدای زنده یاد ایران شاقول
 • شیده معاونی
  شیده معاونی متولد 1351 فارغ التحصیل رشته زمین شناسی می باشند.می باشد.خانم معاونی از سال 1359 در حالی که هشت سال داشت...
 • سعیده مصطفوی : کلاس
  دیروز صبح اومدم در کلاس رو باز کنم ,,,بچه ها ساکت شده بودند و میشد درو باز کرد ,,اتفاقی چشمم به یکی از همکاران ریاضی...
 • آلاسکای قدیمی
  در این هوای زمستانی یادی کنیم از نوستالوژی قدیمی آلسکا با طعم های متنوع
 • مدارس قدیمی ایران
  این عکس مربوط به دهه فجر سال ۱۳۷۱ بچه های کلاس چهارم دبستان شهید قاسمی روستای فداغ لارستان استان فارس هست که بعد از...
 • بچه های دیروز ایران
  عکس قدیمی ار بچه های قدیمی دیروز و پریروز ارسال شده توسط آلان
 • لی لی بازی
  یادش بخیر... میای بازی کنیم؟؟ خاله بازی کن به رسم کودکی... با همان چادر نماز پولکی... طعم چای و قوری گلدارمان! لحظه های...
 • عصرای جمعه
  عصرای جمعه عجیب منو میبره به حال هوای کودکیم ,,شاید چون از صبح تند تند کاراتو برای صبح شنبه انجام دادی و حالا یک وقت...
 • گوشه چادر مادرم
  گوشه ی چادر مادرم را می‌گرفتم باهم می‌رفتیم مخابرات نبش کوچه ششم می‌گفتند مخابرات! اما اسمش اصلا مخابرات نبود که...
 • مادربزرگم
  مادربزرگم زنی مهربان و دوست داشتنی ایست.آه ...خاطرات زیادی درکنارش داشتم. گویی ذهنم پر از انبوه خاطرات است. خاطرات تلخ...
 • فیلم شکار
  shekar - فیلم شکار فیلم شکار محصول سال 1366 به کارگردانی مجید جوانمرد می باشد. عوامل تولید فیلم شکار: کارگردان : مجید...
 • پلیس جوان
  پلیس جوان محصول سال 1380 شبکه سئم سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد عوامل تولید و بازیگران پلیس جوان عبارتند از: تهیه...
 • مسابقه سی
  mosabeghe30 - نماشا دانلود مسابقه سی دهه هفتاد دانلود مسابقه سی دهه هفتاد
 • مسابقه ستاره ها
  setateha - نماشا بچه های دیروز بچه های پریروز مسابقه ستاره ها رو خاطرتون هست با اجرای علیرضا خمسه. zeno - نماشا دانلود...
 • آدمک خمیری - زنو
  zeno - نماشا دانلود کارتون قدیمی آدم خمیری یا زنو. دانلود کارتون آدمک خمیری - زنو
 • بیوگرافی و زندگینامه نازنین فراهانی
  خلاصه بیوگرافی نازنین فراهانی نازنین فراهانی تاریخ تولد : دهه چهل فعالیت نازنین فراهانی : تهیه کننده کارگردان - طراح -...
 • بیوگرافی مجریان قدیمی
  بیوگرافی مجریان زیر بصورت مستقل در وبلاگ موجود است. گیتی فر شفایی بیوگرافی و زندگینامه گیتی فر شفایی اینستاگرام خانم...
 • لیست کامل عناوین یادداشت‌ها
نظرسنجی
آمار وبلاگ
آمار 8569287
ابزارک ها
کتاب قدیمی