X
تبلیغات
رایتل

تبلیغات

تبلیغات

بچه های دیروز

بیوگرافی هنرمندان ورزشکاران و سیاستمداران قدیمی + عکس +فیلم+و صداهای نوستالژیک دهه 60 -50 و ماقبل

کارتون های بعد و قبل انقلاب

کارتون های بعد و قبل انقلاب

ورزشکاران قدیمی

ورزشکاران قدیمی

پولهای قدیمی

پولهای قدیمی

مجریان قدیمی

مجریان قدیمی

تبلیغات قدیمی

تبلیغات قدیمی

ترول قدیمی

ترول قدیمی

عکس از جشن های 2500ساله

عکس از جشن های 2500ساله

عروسی های قدیمی

عروسی های قدیمی
دانلود فیلمهای خاطره انگیز و نوستالژیک

http://s9.picofile.com/file/8278619818/photo1185696379024025912.jpg

ﺷﺐ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺣﺴﻨﮏ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺣﺴﻨﮏ ﻣﺪﺕ

ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ . ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ
ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺟﯿﻦ ﻭ ﺗﯽ ﺷﺮﺕ ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﻭ ﻫﺮ
ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺟﻠﻮﯼ ﺁﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ
ﮊﻝ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ. ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺣﺴﻨﮏ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﻠﺪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﺩﯾﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺣﺴﻨﮏ ﺑﺎ
ﮐﺒﺮﯼ ﭼﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﮐﺒﺮﯼ ﮔﻔﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﮐﺒﺮﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺣﺴﻨﮏ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮﻥ ﺍﻭ ﺑﺎ ﭘﻄﺮﻭﺱ
ﭼﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. ﭘﻄﺮﻭﺱ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﭼﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ. ﺭﻭﺯﯼ ﭘﻄﺮﻭﺱ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺪ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ، ﭼﻮﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯﺍﯾﻦ
ﺭﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺍﻭ ﮐﺒﺮﯼ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﮐﻮﻩ ﺭﻭﯼ
ﺭﯾﻞ ﺭﯾﺰﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺭﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺩﯾﺪ ﮐﻮﻩ ﺭﯾﺰﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﺭﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺳﺮﺩﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﻮﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ . ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ
ﮐﺒﺮﯼ ﻣﺮﺩﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺭﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ. ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮﺕ ﻭ ﮐﻮﺭ ﺑﻮﺩ . ﺍﻻﻥ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺎﻧﻢ، ﻫﻤﺴﺮ ﺭﯾﺰﻋﻠﯽ، ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺍﻭ ﺣﺘﯽ
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﺍﺻﻼً ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻭ
ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺷﮑﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﯿﺮﮐﻨﺪ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ
ﻭ ﭘﻨﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺮﯾﺪ، ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ ﻓﺮﻭﺧﺖ . ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﻫﻢ ﮔﻠﻪ ﺍﯼ
ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ
ﻗﺸﻨﮓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍره...


جستجو
موضوعات
تازه ترین مطالب
جدیدترین یادداشت‌ها
 • مهین کسمایی
  Mahin Kasmaee - مهین کسمایی مهین کسمایی بیوگرافی مهین کسمایی زنده یاد مهین کسمایی متولد 1317 رشت می باشد . که در تاریخ...
 • النگ و دولنگ
  النگ و دولنگ + دانلود تیتراژ دانلود تیتراژ تصویری النگ دولنگ دانلود قسمت وم النگ و دولنگ دانلود قسمت سوم النگ دولنگ...
 • دانلود مدرسه موشها
  m.moshha -مدرسه موشها دانلود مدرسه موشها محصول دهه شصت گروه کودک و نوجوان شبکه اول سیما به کارگردانی خانم مرضیه برومند...
 • سریال دردسر والدین
  دانلود سریال دردسر والدین سریال دردسر والدین محصول سال 1380 شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد. جهت دانلود اینجا...
 • حکمت متعالیه ملاصدرا محصول 1380
  حکمت متعالیه ملاصدرا فیلم کارگردان و تدوین جمشید کلانتری تهیه‌کننده نازنین فراهانی نویسنده بازیگران صدرالدین شجره(راوی)...
 • علمای آزادیخواه محصول 1381
  علمای آزادیخواه فیلم تاریخی کارگردان و تدوین محسن حقیقت جو تهیه‌کننده نازنین فراهانی نویسنده محمدرضا کریمی راد بازیگران...
 • مدرسه ما محصول 1373
  مدرسه ما پوستر فیلم کارگردان روزبه معصومی تهیه‌کننده نازنین فراهانی نویسنده احمد بهبهانی - سهیلا رستمی -حسین محب اهری...
 • ایران شاقول در گذشت
  ایران شاقول ایران گوینده قدیمی خبر در سن 64 سالگی امروز بر اثر سرطان در گذشت دانلود اخبار قدیمی با صدای زنده یاد ایران...
 • شیده معاونی
  شیده معاونی متولد 1351 فارغ التحصیل رشته زمین شناسی می باشند.می باشد.خانم معاونی از سال 1359 در حالی که هشت سال داشت...
 • سعیده مصطفوی : کلاس
  دیروز صبح اومدم در کلاس رو باز کنم ,,,بچه ها ساکت شده بودند و میشد درو باز کرد ,,اتفاقی چشمم به یکی از همکاران ریاضی...
 • آلاسکای قدیمی
  در این هوای زمستانی یادی کنیم از نوستالوژی قدیمی آلسکا با طعم های متنوع
 • مدارس قدیمی ایران
  این عکس مربوط به دهه فجر سال ۱۳۷۱ بچه های کلاس چهارم دبستان شهید قاسمی روستای فداغ لارستان استان فارس هست که بعد از...
 • بچه های دیروز ایران
  عکس قدیمی ار بچه های قدیمی دیروز و پریروز ارسال شده توسط آلان
 • لی لی بازی
  یادش بخیر... میای بازی کنیم؟؟ خاله بازی کن به رسم کودکی... با همان چادر نماز پولکی... طعم چای و قوری گلدارمان! لحظه های...
 • عصرای جمعه
  عصرای جمعه عجیب منو میبره به حال هوای کودکیم ,,شاید چون از صبح تند تند کاراتو برای صبح شنبه انجام دادی و حالا یک وقت...
 • گوشه چادر مادرم
  گوشه ی چادر مادرم را می‌گرفتم باهم می‌رفتیم مخابرات نبش کوچه ششم می‌گفتند مخابرات! اما اسمش اصلا مخابرات نبود که...
 • مادربزرگم
  مادربزرگم زنی مهربان و دوست داشتنی ایست.آه ...خاطرات زیادی درکنارش داشتم. گویی ذهنم پر از انبوه خاطرات است. خاطرات تلخ...
 • فیلم شکار
  shekar - فیلم شکار فیلم شکار محصول سال 1366 به کارگردانی مجید جوانمرد می باشد. عوامل تولید فیلم شکار: کارگردان : مجید...
 • پلیس جوان
  پلیس جوان محصول سال 1380 شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد عوامل تولید و بازیگران پلیس جوان عبارتند از: تهیه...
 • مسابقه سی
  mosabeghe30 - نماشا دانلود مسابقه سی دهه هفتاد مسابقه سی محصول دهه هفتاد گروه کودک و نوجوان شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی...
 • لیست کامل عناوین یادداشت‌ها
نظرسنجی
آمار وبلاگ
آمار8776835
ابزارک ها